Meldcode en klachtenregeling

Klachten & feedback

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Goede feedback helpt ons om ons onderwijs verder te verbeteren. Wij nemen uw feedback dan ook serieus.

Wij proberen altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Echter waar mensen werken, gaan soms dingen mis. U bent altijd welkom om situaties met ons te bespreken. Bent u ontevreden over een aspect in de school? Wij vertrouwen erop dat u dit met de betrokkenen bespreekt. Dit zal veelal gaan om de leerkracht van uw kind. Wanneer u het daarna nog noodzakelijk vindt, kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de directie. U mailt hiervoor naar: directie.kareleykman@ogamstelland.nl

Mocht het bovenstaande niet bevredigend/afdoende blijken te zijn, dan is de klachtenregeling van toepassing. U kunt met uw klacht terecht bij een van de contactpersonen ongewenst gedrag op school:
t.bergema@ogamstelland.nl
m.schneider@ogamstelland.nl

m.hageman@ogamstelland.nl

Ook kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon: mevrouw Pepita David tel: 06 34 34 82 88

p.david@planet.nl

Mevr. David is door het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland benoemd tot vertrouwenspersoon om de belangen van de klager te behartigen.

Bij een melding spreken we van melder en veroorzaker. Bij een klacht over klager en aangeklaagde. 
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle gegeven informatie omgaan; er is een beroepsgeheim. De vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het indienen van uw klacht bij:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs.
Postbus 823242508 EH Den Haag
T: 070 386 16 97E: info@gcbo.nl  
W : www.gcbo.nl

Hier vindt u de volledige klachtenregeling van Onderwijsgroep Amstelland:

 

Meldcode 

Sinds 1 juli 2013 is de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van kracht. De meldcode beschrijft het plan van handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het stappenplan geeft ondersteuning aan de school en maakt duidelijk wat er van de school wordt verwacht. Het doel is te helpen bij het herkennen van signalen die kunnen duiden op geweld/mishandeling. Door het consequent toepassen van de meldcode, is de verwachting dat leerlingen minder worden geconfronteerd met geweld en mishandeling.  

De vijf stappen van de meldcode zijn: 

1. In kaart brengen van signalen 
2. Consultatie met collega's, Veilig Thuis of een letseldeskundige 
3. Gesprek voeren met ouders
4. Wegen van aard en ernst; Bij twijfel altijd opnieuw Veilig Thuis raadplegen 
5. Beslissen: hulp organiseren en effecten volgen of melden en bespreken 

Hier vindt u het plan van handelen van de meldcode: afwegingskader onderwijs en leerplicht:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

telefoon 070 - 3861697

fax 070 - 3020836

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl