Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van een school is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in een bedrijf en is wettelijk verplicht. Via de MR kunnen ouders en leerkrachten meepraten over het beleid van de school. Dat kan over uiteenlopende onderwerpen gaan, denk aan huisvesting en verkeersveiligheid, het school- en vakantierooster of de ouderbijdrage. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. De rechten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap.

De MR is te bereiken via mr.kareleykman@ogamstelland.nl.

 

Leden MR 

In de MR van onze school zitten 4 leerkrachten (gekozen door leraren) en 4 ouders (gekozen door de ouders). Zij zijn gekozen voor een periode van 3 jaar. Zodra er een plek in de MR vrij komt, vinden nieuwe verkiezingen plaats.

De leden van de MR van het schooljaar 2021-2022 zijn:

Ouders 

Personeel 

Aarti Vishnudatt-Makhan, moeder van Raveen (groep 7)

Carola Andringa 

Frank van de Vinne (voorzitter), vader van Tijmen (groep 6)

Cindy Otte 

Geertje Visser, moeder van Arie (groep 8), Kick (groep 6) en Freek (groep 2)

Joke Feenstra 

Laurens den Dulk, vader van Nathan (groep 7) en Collin (groep 4)

Manja Schneider 

 

MR Vergaderingen

De schoolleiding, de directeur en adjuncten, schuiven vrijwel altijd aan bij onze vergaderingen. Zij zijn geen formeel MR lid. De vergadering verloopt altijd aan de hand van een vooraf vastgestelde agenda. Deze agenda delen we voorafgaand aan de vergadering via Social Schools.

De vergaderingen zijn openbaar en iedere Eykman-ouder is van harte welkom om aan te schuiven as toehoorder. Wil je een vergadering bijwonen? Meld dat dan even van te voren via mr.kareleykman@ogamstelland.nl. We laten je dan ook weten of de vergadering in school is of online.

De MR vergadert 8 keer per jaar, altijd tussen 19:00 en 21:00. De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

 

 

Dag 

Datum 

Donderdag 

27 januari 2022

Donderdag 

14 april 2022

Dinsdag 

17 mei 2022

Donderdag 

30 juni 2022

 

GMR

De Karel Eykmanschool maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amstelland. Veel beslissingen die alle elf aangesloten scholen betreffen, worden op ‘bovenschools’ bestuursniveau genomen. Uit iedere MR neemt daarvoor een vertegenwoordiger uit de ouder- en personeelsgeleding ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Tijdens de MR-vergaderingen wordt verslag gedaan van wat er in de GMR is besproken.

 

Notulen en jaarverslag

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, deze notulen vind je hieronder. Een keer per jaar publiceert de MR haar jaarverslag, ook deze zijn hieronder te vinden.