Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van een school is vergelijkbaar met de ondernemingsraad in een bedrijf en is wettelijk verplicht. Via de MR kunnen ouders en leerkrachten meepraten over het beleid van de school. Dat kan over uiteenlopende onderwerpen gaan, denk aan huisvesting en verkeersveiligheid, het school- en vakantierooster of de ouderbijdrage. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. De rechten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap.

De MR is te bereiken via mr.kareleykman@ogamstelland.nl.

Leden MR 

In de MR van onze school zitten 4 leerkrachten (gekozen door leraren) en 4 ouders (gekozen door de ouders). Zij zijn gekozen voor een periode van 3 jaar. Zodra er een plek in de MR vrij komt, vinden nieuwe verkiezingen plaats.

De leden van de MR van het schooljaar 2023-2024 zijn:

Ouders Personeel
Edward Dorrestein, vader van Yelle (groep 5) en Ivo (groep 8) Annemarie Jonker 
Geertje Visser, moeder van Kick (groep 8) en Freek (groep 4) Joke Feenstra 
Kirsten Vellenga, moeder van Fleur (groep 6) en Luuk (groep 4) Rianne Hoppenbrouwers
Laurens den Dulk (voorzitter), vader van Collin (groep 6) Saskia Rigter

 

MR Vergaderingen

De schoolleiding, de directeur en adjuncten, schuiven incidenteel aan bij onze vergaderingen. Zij zijn geen formeel MR lid. De vergadering verloopt altijd aan de hand van een vooraf vastgestelde agenda. Deze agenda delen we voorafgaand aan de vergadering via Social Schools.

De vergaderingen zijn openbaar en iedere Karel Eykmanschool-ouder is van harte welkom om aan te schuiven als toehoorder. Wil je een vergadering bijwonen? Meld dit dan even van te voren via mr.kareleykman@ogamstelland.nl

De MR vergadert in de teamkamer op de 1e etage 8 x per jaar, altijd tussen 19:00 en 21:00 uur.

De vergaderdata in schooljaar 2023-2024:

donderdag 5 oktober 2023
dinsdag 7 november 2023
donderdag 14 december 2023
dinsdag  23 januari 2024
donderdag 29 februari 2024
dinsdag 16 april 2024
donderdag 23 mei 2024
dinsdag 25 juni 2024

 

GMR

De Karel Eykmanschool maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amstelland. Veel beslissingen die alle elf aangesloten scholen betreffen, worden op ‘bovenschools’ bestuursniveau genomen. Van iedere school neemt daarvoor een vertegenwoordiger uit de ouder- en personeelsgeleding van de MR ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  Annemarie Jonker vertegenwoordigt de KES in de GMR vergaderingen. Tijdens de MR-vergaderingen wordt verslag gedaan van wat er in de GMR is besproken.

 

Notulen en jaarverslag

Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt, deze notulen vind je op Social Schools in de MR groep. Een keer per jaar publiceert de MR haar jaarverslag, ook deze worden in de MR groep geplaatst.